หวยหุ้นเกาหลี เกร็ดความรู้ สลากกินแบ่งรัฐบาล

หวยหุ้นเกาหลี

ในยุคของสังคมไทยร่วมสมัยนี้ การศึกษาถึงปรากฏการณ์ หวยหุ้นเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการยอมรับและเข้าใจถึงบริบท โลกของนักเล่นหวย อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับผู้ที่ไม่นิยมชมชอบกับการเล่นหวย แน่นอนว่าจะไม่เข้าใจถึงวิธีคิดตลอดจนเหตุผลของการเล่นโดยเฉพาะในแง่ของวิถีชีวิตของกลุ่มนักเล่นหวยนั้น มักจะถูกตีตราว่าเป็นเพียงแค่กิจกรรมของการพึ่งพาซึ่งดวง วาสนา เป็นแค่กิจกรรมการพนันชนิดหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งจะเป็นการพนันที่ถูกกฎหมายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าซื้อหวยประเภทใด แต่ความผิดถูกทางกฏหมายไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจเล่นหวยของกลุ่มนักเล่นหวย เว็บนี้ แต่อย่างใด ยังคงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเสมอมาจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งกับการทําความเข้าใจ หวย ให้มากขึ้น โดยการศึกษาชีวิตคนเล่นหวยจากจุดยืนหรือมุมมองของพวกเขาเอง ผ่านชุดความรู้ ผ่านการให้ความหมายต่อการเล่นหวย ซึ่งจะช่วยให้รู้จักโลกของนักเล่นหวยได้ดียิ่งขึ้น

รูปแบบ หวยหุ้นเกาหลี สลากกินแบ่งรัฐบาล

พอจะแบ่งรูปแบบของสลากกินแบ่ง หวยหุ้นเกาหลี ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

1. ลักษณะทั่วไปตามวัตถุประสงค์ของการจําหน่าย การจัดทำสลากขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการนั้น ๆ เช่น  สลากกินแบ่งบํารุงเทศบาลซึ่งใช้ภาพหนุมาน พาลีสุครีพหรือตัวกินรีออกแบบพิมพ์เป็นภาพพื้นเพื่อกําหนดเป็นตราประจํางวด จริง ๆ สลากกินแบ่งจะมีลักษณะหรือข้อสังเกต คือ จะมีภาพสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ช้าง ม้า วัว ควาย ฯลฯ พิมพ์อยู่หน้าหมวดตัวเลขทั้งตัวเลขไทย และตัวเลขอารบิค เพื่อให้ผู้ซื้อ หวยหุ้นไทย ได้สังเกต และจําง่ายว่าเป็นสลากชุดอะไร จะได้เก็งภาพและเลขได้ง่ายในการเสี่ยงโชคนั้นเอง 

หวยหุ้นเกาหลี

2. การกําหนดรูปแบบและเนื้อหา ผู้ออกแบบจะเน้นในเรื่องของศิลปะเข้ามาใช้ในการออกแบบ หวยหุ้นเกาหลี ด้วย เช่น การนําเอาภาพเครื่องหมาย ลวดลาย เรื่องราวข้อความตัวอักษรจัดเป็นองค์ประกอบ ให้มีความผสมกลมกลืน มีความหมายกําหนดสีสรรให้สวยงามดูแล้วน่าสนใจ เป็นสื่อความหมายได้ทําให้สลากนั้นมีคุณค่าน่าซื้อและน่าเก็บรักษา รวมถึงอุปกรณ์การเลือกหมึก กระดาษ ก็มีส่วนเช่นเดียวกัน

3. มีการพัฒนาไปตามสมัย ทั้งการกําหนดขนาด รูปแบบ และเนื้อหา ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ตราของผู้ออกแบบแล้ว เรื่องราวทางวรรณคดีภาพต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบ เช่น สัญลักษณ์ หวยหุ้นไทย ของปี เครื่องหมายของจังหวัด หรือ ตรานกวายุภักษ์ภาพตัวละครสัตว์ในวรรณคดีประเภทต่าง ๆ วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ไกรทอง พระอภัยมณี ฯลฯ ตลอดจนภาพที่เกี่ยวกับสวรรค์โดยมีเทพเทวดา นางฟ้า ก็นํามาใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบเสมอ

ประเภทของสลากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ประเภทหารายได้ให้กับรัฐนําไปใช้ในการบริหาร เช่น

– สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยหุ้นเกาหลี (สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย สลากกินแบ่งรัฐบาลสยาม)
– สลากออมสิน
– สลากบํารุงจังหวัด
– สลากบํารุงเทศบาล

ประเภทบํารุงสาธารณะ และด้านการสังคมสงเคราะห์ เช่น

– สลากบํารุง หวยหุ้นสิงคโปร์ สาธารณะ
– สลากกินแบ่งส่งเสริมสวัสดิการประชาชน
– สลากสาธารณะกุศล – และการกุศล
– สลากกินแบ่งบํารุงอาคารสงเคราะห์และสังคมสงเคราะห์
– สลากส่งเสริมสวัสดิการประชาชน

ประเภทช่วยชาติ เช่น

– สลากบํารุงวันชาติ
– สลากกินแบ่งช่วยชาติ

ประเภทที่ออกในโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ เช่น

– สลากกินแบ่งงานปีใหม่
– สลากกินแบ่งบํารุงงานฉลองรัฐธรรมนูญ
– สลากบํารุงกาชาด
– สลากกินแบ่งกาซิโน
– สลากกินแบ่งบํารุงตรุษสงกรานต์

ประเภทที่ออกเพื่อหารายได้เฉพาะกิจ เช่น

– สลากบํารุงเสือป่า
– สลากบํารุงพันธุ์ม้าเพื่อการทหาร
– สลากกินแบ่งสงเคราะห์เด็กของสหประชาชาติ
– สลากสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
– สลากสยามินทร์เป็นต้น

ส่วนปริมาณการพิมพ์สลาก หวย ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กําหนดเพดานสูงสุดเอาไว้ไม่เกิน 71 ล้านฉบับคู่ แบ่งเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลประมาณ 50 ล้านฉบับคู่ และสลากการกุศลประมาณ 20 ล้านฉบับคู่ ซึ่งในแต่ละงวดจะมีปริมาณการพิมพ์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกระแสความต้องการของตลาดในช่วงนั้น ๆ เมื่อจัดพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละงวดเสร็จเรียบร้อย ก็จะจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยหุ้นสิงคโปร์ ให้กับตัวแทนจําหน่ายกลุ่มต่าง ๆ ตามรายงานประจําปี 2558 ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระบุไว้ดังนี้

1. ส่วนกลาง ได้ตัวแทนจําหน่ายรายย่อย บุคคลทั่วไปและผู้พิการในส่วนกลาง

2. ส่วนภูมิภาค เพื่อจัดสรรไปยังตัวแทนจําหน่ายรายย่อย บุคคลทั่วไปและผู้พิการในส่วนภูมิภาค ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด (75 จังหวัด) และ คลังจังหวัด (76 คลังจังหวัด)

3. สมาคมคนพิการ มูลนิธิและองค์กรการกุศล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประมาณ 900 องค์กร (ข้อมูลวันที่ 24 เมษายน 2560) โดยจะจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ตัวแทนจําหน่ายรายย่อย บุคคลทั่วไปและผู้พิการ หวยหุ้นสิงคโปร์ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร้อยละ 40 และให้แก่สมาคมคนพิการ มูลนิธิและองค์กรการกุศลร้อยละ 60

4. นิติบุคคล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะได้รับการจัดสรรเฉพาะสลากการกุศล

Leave a Reply